Bokningsregler

Bokning

För att boka/ingå avtal med Hyssna Forest Resort, måste du vara minst 18 år fyllda.

Frukost ingår i priset, om inget annat avtalats.

Vistelsen betalas direkt i samband med bokningstillfället.

Vill du ändra bokningen eller avboka?

Kontakta oss via mail till: info@hyssnaforestresort.com


Avbokningsvillkor

Om du avbokar tidigare än 30 dagar för ankomst återbetalas den gällande bokningens totalbelopp.

Om du avbokar 29-14 dagar före ankomst, debiteras 25% av bokningens totalbelopp.

Om du avbokar mellan 13-7 dagar före ankomst, debiteras 75 % av bokningens totalbelopp. Avbokning 6-0 dagar före ankomst debiteras 100% av bokningen.

Om du får förhinder på grund av sjukdom eller annan oförutsedd händelse försöker vi ordna så att du kan flytta din bokning till ett annat datum inom fyra månaderna. Möjlighet till ombokning är beroende på tillgängligheten av bäddar, och gäller endast logi, mat och dryck på Hyssna Forest Resort. Vid ovanstående nämnda förhinder – kontakta oss omgående

Vi reserverar oss också för att Vi i vissa situationer behöver göra avbokningar/ombokningar. Eftersom vår anläggning ligger mitt i skogen, och en del boenden är belägna bland träden, är vi extra sårbara för svåra väderförhållanden. Vid sådana förhållanden tar vi oss rätten till akuta avbokningar/ ombokningar .

Dessa gäster får då chans till ombokning inom 12 månader framåt. Detta är beroende på tillgänglighet av bäddar, och gäller endast logi, mat och dryck på Hyssna Forest Resort, eller pengar tillbaka då vi själva gjort avbokningen.


Dina skyldigheter som Gäst

– Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.

– Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den. Eventuella felaktigheter skall påtalas omedelbart.

– Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan och dess omgivning.

– Att inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen och inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

– Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten, dess inventarier och anläggningen runt din stuga, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

– Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till Hyssna Forest Resort, har vi rätt att avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.

– Om du har något klagomål ska du så snart som möjligt i första hand kontakta receptionen så att vi får möjlighet att lösa eventuella oklarheter under din vistelse.

– Du ska vid bokningstillfället uppge om du lider av någon form av rörelsehinder, matallergier eller andra handikapp.

– Att inte publicera eller sprida fotografier eller filmer av Hyssna Forest Resort för kommersiella syften utan ett skriftligt godkännande från Hyssna Forest Resort.

– Du som bokar har ansvar för att samtliga i ditt sällskap har insikt och kännedom om informationen i detta avtal, samt att informera dem om att iaktta försiktighet då en del av våra stugor ligger på hög höjd eller nära vattendrag. Särskild försiktighet bör vidtagas då barn och unga finns i sällskapet.

– Du som bokar har även ansvar för att samtliga gäster i ditt sällskap tar del av och får insikt i den information som finns i informationspärmen/stugbladet i din stuga. Detta är särskilt viktigt då det gäller instruktioner vid grillning, eldning och bad.

Reklamation/tvister

Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till receptionen på Hyssna Forest Resort. Om du underlåtit att söka rättelse under din vistelse och därmed inte gett Hyssna Forest Resort möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning.

Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras Hyssna Forest Resort snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst.


Allemansrätten

(2 kap. 18 § regeringsformen)

Allemansrätten ger oss stora friheter att vistas i vår natur men även skyldigheter

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör.

Men i allemansrätten anges vissa undantag:

Vi måste ta hänsyn till hemfridszonen. Dit räknas våra stugor och dess närområde.

  • Hemfridszonen är området närmast våra hus där den boende har rätt till ett privat område, och att få vara ostörd och fri från insyn. Inom hemfridszonen har hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.